• Polski
  • English

Nasz zespół:

Dział Audytu tworzy młody, dynamiczny zespół, składający się z biegłych rewidentów oraz asystentów. Biegły rewident odpowiedzialny jest za prawidłowe zaplanowanie, przeprowadzenie niezbędnych procedur oraz wydanie opinii z badania sprawozdania finansowego. W sprawach merytorycznych mają Państwo kontakt  z biegłym rewidentem, odpowiedzialnym z realizację zlecenia.

 

Charakterystyka podstawowych usług:

Badanie sprawozdania finansowego

Celem badania sprawozdania finansowego jest wydanie opinii niezależnego biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób prawidłowy oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową firmy na dzień bilansowy, oraz wynik finansowy przedsiębiorstwa za okres objęty sprawozdaniem finansowym. W trakcie badania oceniamy prawidłowość stosowanych zasad rachunkowości, rozwiązań ewidencyjnych oraz prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Zwracamy uwagę na pojawiające się problemy księgowe i podatkowe. Niektóre przedsiębiorstwa są ustawowo zobligowane do corocznego badania swojego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Przegląd sprawozdania finansowego

Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest wydanie raportu biegłego rewidenta o tym, czy w sprawozdaniu finansowym stwierdzono nieprawidłowości, które wskazywałyby na to, iż sprawozdanie finansowe może nie przedstawiać w sposób rzetelny i jasny sytuacji finansowej firmy na dzień bilansowy oraz wyniku finansowego przedsiębiorstwa za okres objęty sprawozdaniem finansowym. Zwykle przegląd trwa krócej niż badanie sprawozdania finansowego i jest ukierunkowany na kluczowe obszary aktywności firmy, mające wpływ na dane w sprawozdaniu finansowym. Przeglądy dotyczą również sprawozdań śródrocznych, w tym półrocznych spółek publicznych.

Finansowe i podatkowe Due diligence

Celem przeglądu typu „due diligence” w zakresie finansowym jest wnikliwa analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem związanych z jego funkcjonowaniem szans i zagrożeń. „Due diligence” podatkowe nakierowane jest na publicznoprawną sferę działalności przedsiębiorstwa. Zwykle finansowe i podatkowe „due diligence” są elementami szerszej analizy biznesowej (strategicznej) przeprowadzanej dla potrzeb inwestorów lub wierzycieli, ale równie dobrze mogą stanowić samodzielnie opracowania.

Doradztwo finansowe

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa finansowego z zakresu rachunkowości i podatków. Pełnimy stały nadzór nad prawidłowością księgowego ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych lub jesteśmy gotowi na indywidualne, konkretne zapytania. Opracowujemy wymagane ustawą o rachunkowości dokumentacje, w tym np. politykę rachunkowości, dokumentację rachunkowości zabezpieczeń, schematy ewidencji wybranych zdarzeń gospodarczych. Przygotowujemy opinie podatkowe w konkretnych zapytaniach.

Przekształcenia, fuzje i podziały przedsiębiorstw

Doradzamy w zakresie księgowego i podatkowego ujęcia przy zmianach formy prawnej przedsiębiorstw, w tym niosących konieczność zmiany zasad rachunkowości (np. z polskich zasad rachunkowości na międzynarodowe standardy rachunkowości). Przygotowujemy opinie planu przekształcenia dla sądu rejestrowego.

Szkolenia „In – company”

Nasi biegli rewidenci poprowadzą szkolenia zamknięte w Państwa firmie z zakresu rachunkowości i podatków. Opracujemy i czytelnie wyłożymy wybrane przez Państwa zagadnienia. Szkolenia odbywają się w formie warsztatów, na których założenia teoretyczne omawiane są na przykładach praktycznych.

Specjalizujemy się w następujących tematach:

Zagadnienia zamknięcia roku, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz rocznego zeznania w podatku dochodowym

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Comments are closed.