POLITYKA PRYWATNOŚCI AUDYTORIUM

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności Audytorium („Polityką”), w której przedstawiamy Państwu istotne informacje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w toku odpowiedzi na Państwa zapytania, uzyskiwania i przedstawiania Państwu ofert lub w związku z realizacją zawartych umów, a także jakie prawa mogą przysługiwać w związku z tym przetwarzaniem Państwu lub osobom, których dane dotyczą.
Niniejsza Polityka opisuje także zasady korzystania ze stron internetowych http://www.audytorium.eu („Serwis”), dlatego prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo treści Polityki, prosimy o zaprzestanie z dalszego korzystania z Serwisu.

Informacje ogólne

Realizując w pierwszej kolejności obowiązki informacyjne wynikające z „RODO” czyli tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Audytorium Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Spółkę Partnerską z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000335025, o numerze REGON 220849363, NIP 5842681316 (dalej: „Audytorium”, „my”, „nas”, „nami”).
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z nami poprzez e-mail: biuro@audytorium.eu lub pisemnie na adres siedziby Audytorium – ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, z dopiskiem: „RODO – dane osobowe”.
Podanie przez Państwa danych w związku z korzystaniem z Serwisu czy korespondowaniem z nami – w sprawie ofert czy realizacji zawartych z Audytorium umów jest zawsze dobrowolne, jednakże podanie niektórych informacji może okazać się niezbędne do: (i) przygotowania dla Państwa spersonalizowanej oferty, (ii) zawarcia i realizacji umowy z Audytorium, (iii) udzielenia Państwu odpowiedzi czy (iv) realizacji obowiązków prawnych, a także (v) do wykonywania innych celów, opisanych w dalszych częściach niniejszej Polityki.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Wszelkie treści zawarte na stronach internetowych Serwisu, w tym znaki i nazwy handlowe, zdjęcia i opisy usług oraz inne materiały podlegają ochronie prawnej i jakiekolwiek ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Audytorium lub innego uprawnionego podmiotu, którego dana treść dotyczy.
Korzystanie z Serwisu oraz jego funkcjonalności, w tym formularza kontaktowego, wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail (poczty elektronicznej), a także bieżąco aktualizowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari.
Zabronione jest (i) korzystanie z Serwisu w sposób, który zakłóca korzystanie z niego przez Audytorium oraz jego użytkowników, a także (ii) dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, (iii) działanie w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
Audytorium udostępnia w Serwisie formularz kontaktowy umożlwiający złożenie zapytania lub wysłanie wiadomości do Audytorium, a także może umożliwić zamawianie za pośrednictwem Serwisu lub w inny sposób bezpłatnych informacji branżowych oraz odnoszących się do aktualnej oferty Audytorium, które przyjmą formę mailingu. Mailing będzie wysyłany tylko i wyłącznie tym z Państwa, którzy korzystali już z naszych usług, którzy złożyli za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub w inny sposób zapytanie ofertowe lub w inny sposób wyrazili chęć współpracy – w każdej chwili będą mogli Państwo wycofać zgodę na jego otrzymywanie np. anulując subskrypcję (lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych).
Audytorium stosuje w Serwisie środki techniczne mające chronić przekaz elektroniczny oraz treści cyfrowe przesyłane za pośrednictwem Serwisu i w związku z jego działalnością, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Nie mniej jednak zwracamy uwagę, że korzystanie z Internetu i świadczonych drogą elektroniczną usług zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do transmitowanych danych, dlatego rekomendujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń także przez Państwa, np. programów antywirusowych.

COOKIES

Audytorium może korzystać z plików cookies (małe pliki tekstowe pobierane na komputer użytkownika, które mogą być używane do przechowywania informacji o użytkowniku i jego preferencjach) oraz innych podobnych technologii, w celu pełnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu oraz do wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz do monitoringu ruchu w Serwisie i statystyk odwiedzin. W Serwisie mogą się także znajdować tzw. wtyczki społecznościowe, oraz marketingowe, które również mogą wykorzystywać pliki cookies.
Stosowane przez nas cookies pozwalają przede wszystkim na ocenę oczekiwań i zainteresowania użytkowników Serwisu, w tym na dokonanie analizy zainteresowania określoną usługą. Dane pozyskane podczas przeprowadzonej analizy będą służyć jedynie do celów marketingowych, to jest do wyświetlenia spersonalizowanej reklamy usług Audytorium na innych stronach internetowych i serwisach, funkcjonujących np. w ramach sieci AdSense lub w portalach społecznościowych.
W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, określając warunki przechowywania cookies, przez samodzielną zmianę ustawień przeglądarki internetowej, a także samodzielnie je usunąć, przy czym może to wpłynąć na dostępność funkcji Serwisu.

CEL PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AUDYTORIUM

W zależności od sytuacji, Audytorium może przetwarzać Państwa dane osobowe w celach i w zakresie niezbędnym do kontaktu, zawarcia umowy i współpracy z Audytorium, w szczególności w następujących, opisanych niżej okolicznościach:

I. Wykonanie zawartej z Audytorium umowy – Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczenia usług, księgowych lub kadrowych objętych zawartą z Audytorium umową. Przetwarzanie może być również niezbędne ze względu na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Audytorium.
W zależności od charakteru realizowanych usług, obowiązków prawnych i związanych z tym potrzeb informacyjnych minimalizować będziemy przetwarzanych danych, a Audytorium nie będzie pozyskiwać i przetwarzać więcej danych niż będzie nam to niezbędne do realizacji określonej usługi. Realizując na Państwa rzecz usługi księgowe lub kadrowe, Audytorium może przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. W zależności od świadczonej usługi mogą to być również: miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail, dane Urzędu Skarbowego, wysokość zarobków, dane kontrahentów oraz rozliczeniowe, NFZ, numer rachunku bankowego, dane osób kontaktowych, dane rodziny, dane dotyczące badań lekarskich, szkoleń, dane dotyczące wykształcenia oraz miejsc zatrudnienia i stażu pracy.
Audytorium dokłada wszelkich starań w celu zachowania najwyższego poziomu profesjonalizmu w ramach realizacji oferowanych usług. Wobec tego, w trosce o Klienta i jego uzasadnione interesy, jak również ze względu na obowiązujące wymogi i złożoność oferowanych usług, Audytorium przewiduje możliwość podjęcia próby pozyskania danych osobowych szczególnej kategorii (tzw. danych wrażliwych) dotyczących w szczególności stanu zdrowia Klienta lub członków personelu Klienta – w celu dokonania rozliczeń kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W opisanych powyżej przypadkach, Audytorium będzie przetwarzać Państwa (i osób, których dane dotyczą) dane osobowe do momentu zakończenia świadczenia usług objętych daną umową oraz wszelkich usług z nimi powiązanych, jednakże w odpowiednich przypadkach oraz w niezbędnym zakresie – nie krócej niż do upływu prawnie przewidzianych okresów przedawnienia roszczeń i zakończenia trwających postępowań, a także do upływu prawnie przewidzianego obowiązku archiwizowania dokumentów. Dane wrażliwe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody lub wygaśnięcia podstawy prawnej, w oparciu o którą były przetwarzane.

II. Przedstawienie oferty, zawarcie lub wykonanie umowy z Audytorium – przetwarzanie Państwa danych osobowych jako naszych Partnerów, Klientów, Kontrahentów, Zleceniobiorców, Usługodawców oraz danych osób przez Państwa wskazanych (w tym Państwa pracowników i współpracowników), a także osób zainteresowanych ofertą Audytorium może nastąpić w celu przedstawienia oferty lub zawarcia czy wykonania umowy, jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Audytorium, którym jest prowadzenie działalności Audytorium – komunikacja i kontakt z Klientami i potencjalnymi Klientami, finalne zawarcie oraz realizacja zawieranych umów, dotyczących przede wszystkim usług księgowych i kadrowo-płacowychh. Dodatkowo, dane osobowe mogą być następnie przetwarzane w celu realizacji naszych prawnie określonych obowiązków, np. w celu wystawienia faktury.
Audytorium będzie zatem przetwarzać państwa imię i nazwisko, e-mail, dane przedsiębiorstwa, historię kierowanych zapytań oraz ofert składanych przez Audytorium. Udostępnienie Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. W opisanych wyżej przypadkach Audytorium będzie przetwarzać Państwa dane maksymalnie przez okres prowadzenia przez Audytorium działalności gospodarczej, jednak nie krócej niż przez okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy i przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres trwania powiązanych postępowań – aż do końca roku, w którym przedawnią się związane z realizacją umowy roszczenia, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez Audytorium lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Audytorium lub osoby trzeciej.

III. Osoby kierujące ogólne zapytania do Audytorium – celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami kontaktującymi się z Audytorium, a w szczególności z potencjalnymi Klientami i kontrahentami Audytorium. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku uzasadniony interes Audytorium, polegający na umożliwieniu komunikacji oraz ewentualnego nawiązania relacji z osobą kontaktującą się, a także na udzieleniu takiej osobie oczekiwanych informacji. Podstawą przetwarzania może być również w takim przypadku zgoda danej osoby wyrażona poprzez jej określone zachowanie.
W zależności od treści korespondencji przetwarzanymi danymi mogą być w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z Audytorium. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces komunikacyjny (w tym odpowiedź na Państwa pytania) może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. W przypadku zapytań ofertowych, usługowych, informacyjnych oraz dot. warunków współpracy Audytorium może przechowywać Państwa dane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej, do czasu zakończenia współpracy albo prośby osoby kontaktującej się o wymazanie jego danych i treści zapytań z bazy. Niezależnie od powyższego, zgromadzone dane mogą być przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Audytorium lub osoby trzeciej.

IV. Kandydaci do pracy – przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego jest w tym przypadku podstawowym celem przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – następuje na podstawie przepisów prawa (Kodeksu pracy) lub w zakresie przekraczającym takie dane – na podstawie zgody kandydata do pracy wyrażonej poprzez zamieszczenie dodatkowych danych w dokumentach rekrutacyjnych. Wyjątkowo, Audytorium może również przetwarzać dane dotyczące zdrowia, w tym dane o ewentualnej niepełnosprawności kandydatów do pracy ze względów BHP i ewentualnych dotacji PFRON, jak również w celu ograniczenia czasu pracy lub zapobieżenia kontaktowi z substancjami niebezpiecznymi. W tym przypadku, podstawą przetwarzania danych wrażliwych jest wyraźna zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji.
Udostępnienie danych osobowych, w tym ewentualnych danych dotyczących zdrowia, ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia wymaganych zgodnie z przepisami danych osobowych, których katalog wskazano powyżej, wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym będzie niemożliwe. W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych – Audytorium będzie je przetwarzać, aby sprawdzić umiejętności i zdolności Kandydata w celu dokonania oceny Kandydata i jego predyspozycji w odniesieniu do stanowiska, o które się ubiega. Okres przechowywania danych osobowych w tym przypadku upływa wraz z zakończeniem procesu rekrutacji. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas dalszych rekrutacji, okres ten wyniesie maksymalnie 24 miesiące od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono zgody.

V. Inne, prawnie uzasadnione cele Audytorium. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Audytorium może stosować w Serwisie funkcjonalności służące do:
1) prowadzenia badań i analiz aktywności Państwa oraz innych użytkowników Serwisu w celu poprawy sprawności działania, oceny oczekiwań i potrzeb użytkowników oraz ulepszania Serwisu, wprowadzania nowych produktów i usług, a także w celach statystycznych,
2) przekazywania Państwu informacji handlowych i treści marketingowych oraz informacji technicznych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów – w zakresie dozwolonym prawnie, w tym również za Państwa zgodą, za pomocą różnych dostępnych środków komunikacji,
3) komunikacji z Państwem z inicjatywy Audytorium w innych celach niż związane wprost z możliwością zawarcia i realizacją umowy,
4) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania Serwisu, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,
5) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Audytorium oraz wykazania spełnienia przez Audytorium obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym także poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz ich archiwizowania.
Jeśli w jakimkolwiek z przypadków podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda lub nasze prawnie uzasadnione interesy, będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej lub trwania danej akcji – odpowiednio – do momentu wycofania zgody lub pozytywnego rozpoznania sprzeciwu umotywowanego szczególną sytuacją.

PROFILOWANIE, BRAK ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI, ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przetwarzając Państwa dane w celach opisanych w punkcie IV powyżej Audytorium może profilować dane osobowe w celu ustalenia, czy Kandydat ubiegający się o zatrudnienie jest odpowiedni na dane stanowisko. Równocześnie, Audytorium może podejmować próby przewidywania efektów Państwa pracy, np. poprzez pozyskanie referencji lub weryfikację publikacji oraz kont na portalach branżowych i społecznościowych (np. LinkedIn, GoldenLine). Audytorium zastrzega, iż pozyskiwanie referencji od osób trzecich poprzez bezpośredni kontakt z tymi podmiotami nastąpi jedynie na podstawie uzyskanej uprzednio zgody.
W pozostałych przypadkach opisanych powyżej, Audytorium nie profiluje Państwa na podstawie posiadanych danych osobowych.
Audytorium nigdy nie wykorzystuje systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji wobec Państwa.
Audytorium stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii Państwa danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z prawem oraz przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując m. in. certyfikaty SSL w Serwisie.

ODBIORCY DANYCH

Co do zasady, do danych osobowych przetwarzanych przez Audytorium mają bezpośredni dostęp jedynie członkowie personelu i współpracownicy Audytorium – uprawnione osoby zajmujące się świadczeniem usług, czy obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia. Dostęp do takich danych osobowych mogą uzyskać także – w uzasadnionym zakresie – podmioty współpracujące z nami (lub z nami i z Państwem) podczas wykonywania poszczególnych usług.
Podane przez Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom podatkowym – zgodnie z udzielonym Audytorium zleceniem, a także innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane przez Audytorium – w niezbędnym zakresie – podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Audytorium, tj. w szczególności współpracującym z Audytorium operatorom pocztowym, podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, profesjonalnym doradcom, bankom i firmom obsługującym płatności oraz biurom rachunkowym współpracującym Audytorium. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Audytorium umowy oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty zgodnie z naszymi poleceniami.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że jeśli Audytorium będzie zbierać Państwa dane w związku z działalnością prowadzoną na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Audytorium nie zamierza też transferować Państwa danych do państw trzecich – tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to uzasadnione okolicznościami realizacji umowy, o czym Audytorium Państwa uprzednio poinformuje. Ponadto, gdyby przekazanie danych do państwa trzeciego okazało się konieczne lub uzasadnione, odbędzie się ono zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a transfer odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO może Państwu (osobom, których dane dotyczą) przysługiwać szereg praw wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcą Państwo ich usunięcia, gdy Państwa dane nie będą nam potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym wobec profilowania – jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Państwa szczególną sytuacją. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywałoby się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw mogą Państwo złożyć pisemnie lub wiadomością e-mail pod adresy Audytorium wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeśli uznają Państwo, że Audytorium naruszy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt – zgodnie z danymi podanymi powyżej. Niezależnie od tego przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących produktów lub usług oferowanych przez inne niż Audytorium podmioty, a które mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nawet nie służą osiągnięciu bezpośredniego lub pośredniego efektu handlowego.

Audytorium nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Audytorium przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Audytorium zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Audytorium nie mogą naruszać praw użytkownika Serwisu.

Audytorium zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie, przy czym na stronach internetowych Serwisu dostępna będzie zarówno aktualna, jak i dotychczasowe wersje Polityki.