Contact us!

Form of business activity:

joint-stock companylimited liability companycivil law partnershiplimited partnership

Type of business activity:

tradeservicesproduction

Preferred type of services:

accountancy officehuman resources and payrollfinancecomprehensive services

Audytorium Biegli Rewidenci
Grabowski, Pigoń spółka partnerska

Ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk

Tel:  +48 58 739 67 50

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy KRS335025

NIP 584 268 13 16
REGON 220849363